ارزش غذایی فرآورده های سویا

فرآورده سویا

به طور کلی فرآورده های سویا به چند دستته تقسیم می شوند؟ انواع فرآورده های سویا که در بازار ایران وجود دارند و قابل دسترسی هستند کدامند؟ طبق گزارشات سازمانهای بهداشت دانه سویا یا همان لوبیا سویا تنها گیاهی است که همه 8 اسید آمینه های ضروری بدن را در خود دارد. فرآورده های زیادی […]